Deca i učitelji Povratka ovog leta su pod lupu stavila majansku civilizaciju. I ugledali su kulturološkog giganta! Količina informacija, znanja, naučnih dostignuća, običaja i neobičaja koji su tamo otkrili logično je vodila ka otvaranju jedinstvenog Majanskog sveučilišta – SVEZNAN-ICE (https://youtu.be/8d6nGroaMZo)

Deca Sunca, polaznici Sveznan-Ice, imaće priliku da se telesno i umno razvijanju izučavajući majanska kulturološka i civilizacijska dostignuća na 10 specijalizovanih katedri:

 • Katedra za muziku i ples
 • Katedra za logiku, fiziku i matematiku
 • Katedra za likovnu i primenjenu umetnost i kulturu
 • Katedra za dramsku umetnost
 • Katedra za filozofiju, retoriku i politiku
 • Katedra za lepotu izražavanja i multimediju
 • Katedra za telesno vaspitanje i obrazovanje
 • Katedra za ekologiju – vaspitanje za prirodu
 • Katedra za čitanje kalendara
 • Katedra za astronomiju

Katedre će držati stručni saradnici, eksterni predavači i vaspitači Povratka, u skladu sa svojim znanjima, kompetencijama i afinitetima.  U centru proučavanja su ona znanja koja će pospešiti interpersonalne i intrapersonalne veštine Dece Sunca i negovati brižan i odgovoran odnos prema okruženju, drugome i prirodi. Takva znanja Deca Sunca će sticati spontano, učeći i poigravajući se sa muzikom, plesom, likovnom umetnošću, dramskom umetnošću, matematikom, astronomijom, čitanjem kalendara, filozofijom, logikom, retorikom, politikom, telesnim vaspitanjem, lepotom izražavanja, multimedijom, ekologijom. Po završetku Majanske visoke škole Deca Sunca će biti nagrađena diplomom o uspešno završenoj školi i dobiti zvanje „Sunčev zrak“.

Katedra za muziku i ples

 • Pravljenje muzičkih instrumenata
 • Vežbanje ritmova
 • Interpretacija različitih tonova
 • učenje o zvuku i prenošenju zvuka
 • otkrivanje plesa uz određeni ritam
 • ritualni plesovi za komunikaciju sa prirodom, međusobnu komunikaciju, izražavanje osećanja i postizanje sopstvenog izraza
 • komunikacija putem tonova
 • muzika i osećanja
 • akordi kao komunikacioni element i kao muzička pratnja
 • horsko pevanje

Katedra za logiku, fiziku i matematiku

 • učenje majanskog sistema brojanja i računanja
 • geometrija
 • rešavanje logičkih problema
 • uviđanje uzročno-posledičnih odnosa i zaključivanje
 • pravljenje poligona za ispitivanje zakona kretanja tela
 • misaone društvene igre

Katedra za likovnu i primenjenu umetnost i kulturu

 • proučavanje majanskog kulturnog nasleđa
 • slikanje prema uzoru na majansko kulturno nasleđe
 • murali
 • mozaik (a la Maje – oni nisu imali mozaik, to je latinsko nasleđe)
 • vajanje i modelovanje
 • slikanje na različitim materijalima i različitim tehnikama
 • konceptualno slikarstvo
 • umetničke instalacije
 • izrada maski i kostima
 • izrada medalja i diploma

Katedra za dramsku umetnost

 • ispitivanje osećanja dramskim metodom
 • ispitivanje različitih vrsta komunikacije dramskim metodom
 • ispitivanje različitih tipova ličnosti dramskim metodom
 • ispitivanje moći dramskom metodom
 • priprema i izvođenje performansa

Katedra za filozofiju, retoriku i politiku

 • vođeni dijalozi i debate o životnim temama
 • rešavanje misterije Maja
 • sastanci parlamenta, odabir suverena (vrača) i razgovori o rukovođenju u direktnoj demokratiji

Katedra za lepotu izražavanja i multimediju

 • praktična upotreba jezika u komunikaciji
 • upotreba jezika u stvaranju slika
 • upotreba jezika u prenošenju znanja
 • upotreba jezika u svojstvu prenošenja poruka
 • prenošenje poruka putem slika i simbola
 • prenošenje zvučnih i video poruka
 • strip
 • reklama
 • film
 • prelistajte nulti broj časopisa Zamajavanje: http://issuu.com/zexagora/docs/zamajavanje___asopis_00_165a299842acef

Katedra za telesno vaspitanje i obrazovanje

 • jutarnje vežbanje
 • sportske igre, individualne i timske
 • organizacija takmičenja

Katedra za ekologiju – vaspitanje za prirodu

 • posmatranje biljaka i uspostavljanje odnosa sa njima kroz negovanje, zalivanje i komunikaciju
 • posmatranje i upoznavanje životinja iz dvorišta
 • razgovor o vremenskim prilikama kao faktorima stvaranja i menjanja naše planete
 • istorija nastanka naše planete
 • klimatske zone i njihove specifičnosti
 • uticaj delovanja čoveka na vremenske prilike
 • putovanje planetom i upoznavanje sa njenim lepotama i misterijama

Katedra za astronomiju

 • proučavanje naše galaksije i kretanja u kosmosu – gravitacije
 • proučavanje solarnog sistema i uticaj Sunca na planete
 • proučavanje Meseca i njegovog uticaja na našu planetu
 • uticaj ostalih planeta solarnog sistema na našu planetu
 • istorija proučavanja neba

Katedra za čitanje kalendara

 • čovekova mašta i nebeska tela
 • poklapanja između vremena rođenja i tipova ličnosti
 • razgovori o duhovnom razvoju čoveka
 • povezanost svih ljudi i njihova povezanost sa okruženjem