Radionice – prvi deo

Naš program je akreditovan od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja. Ponosni smo na to što smo od strane pomenutog Ministarstva, zatim UNICEF-a, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Instituta za pedagogiju i andragogiju, prepoznati kao primer dobre prakse. Više o tome pročitajte na našem blogu.

Mi radimo tako da stvaramo atmosferu u kojoj dete spontano saznaje kroz vođenu aktivnost nalik igri.

Svakoj temi pristupamo istovremeno angažujući različite vrste detetovih inteligencija. Pažljivo biramo sadržaje koji su u skladu sa dečjim interesovanjima.

Program je zasnovan na integrativnom planiranju, odnosno jednoj temi se pristupa iz brojnih uglova. Na ovaj način se detetu stvarnost predočava kakva jeste, a ne u delovima.

Princip Learning by doing realizujemo kroz tematske projekte u okviru brojnih autorskih radionica.

 

Eureka


D ete u procesu sazrevanja nailazi na zanimljive pojave koje u njemu bude maštu i brojna pitanja. Deci je kroz ovu radionicu pružena mogućnost otkrivanja uzročno-posledičnih odnosa među stvarima i pojavama koje ih okružuju.

Na ovoj radionici deca će izvoditi eksperimente sa: vodom, vazduhom, toplotom, svetlošću, zvukom, elektricitetom, kretanjem, inertnosti tela, silama akcije i reakcije, gravitacijom, tečnoću, električnom energijom, magnetom, itd.

Radionica je namenjena deci svih uzrasta i u potpunosti je podređena njihovim željama i interesovanjima.

Mudrovanje


Mogu li deca da filozofiraju?

R ani pedagozi, poput Žana Pijažea, smatrali su da deca do uzrasta od 11-12 godina nisu sposobna za kritičko mišljenje, to jest da ne mogu da razmišljaju o razmišljanju. Eh! Verovatno ta deca u ono vreme nisu bila dovoljno podsticana na razmišljanje. Krajem šezdesetih godina prošlog veka, na univerzitetu Monkler, u Sjedinjenim Američkim Državama, nastaje program Filozofija za decu,koji je pokrenuo Metju Lipman pod uticajem filozofije Džona Djuija i psihologije Lava Vigotskog. Cilj ovog programa jeste podsticanje i unapređivanje veštine razmišljanja kod dece.

Mi smo ovaj program prilagodili našim potrebama i našoj deci. Cilj programa nije podučavanje dece filozofiji, već filozofski dijalog postaje metod podučavanja i učenja koji podstiče razvoj komunikacijskih i socijalnih veština, kritičkog i kreativnog mišljenja.

Aktivnosti u ovom programu imaju pre svega formu struktuiranog i disciplinovanog dijaloga o tradicionalnim filozofskim pojmovima, koji su istovremeno pojmovi ključni za naš svakodnevni život: tolerancija, prijateljstvo, istina, pravda, sreća, znanje, ljubav itd.

U procesu kroz koji deca prolaze kreće se od postavljanja pitanja da bi se dospelo do boljeg razumevanja problema i pojmova o kojima se diskutuje.

Komunikacija koja se u ovom programu ostvaruje poseduje sopstvenu moralnu kulturu, koja vodi kultivisanju sposobnosti i vrlina.

Bukvar dečjih prava (ili "Decokratija")


Prljajuća radionica


O va radionica je naš likovno-vajarski atelje.

Deca imaju prirodnu potrebu za prljanjem. Mi im pružamo mogućnost da ovo čine na kreativan način.

Stvaranjem relaksirajuće, kreativne i radne atmosfere podstičemo oslobađanje detetovog umetničkog izražaja. Podstičemo slobodu i inventivnost u dečjem stvaralačkom razvoju.

Na ovoj radionici deca se upoznaju sa najrazličitijim materijalima za oblikovanje: gips, glina, plejdo, ekološki otpad, tekstil, folija, žica, pesak, staklo, a takođe koristimo i boje.

Komunikacija koja se u ovom programu ostvaruje poseduje sopstvenu moralnu kulturu, koja vodi kultivisanju sposobnosti i vrlina.

Pričalica


N astanak i razvoj govora i jezika zavise od biološko-genetičkih i socijalnih faktora. Dete usvaja osnovne elemente jezika oponašanjem, vežbanjem, podsticanjem, zavisno od svojih fizičkih i psihičkih sposobnosti i potreba. Usvajanje govora predstavlja prirodan proces govorno- jezičkog razvoja i odvija se spontano, pod uticajem govorno-jezičkog okruženja.

Govorni razvoj veoma je važan i za stvaranje pojma o sebi, za usvajanje pravila ponašanja i stvaranje prvih moralnih sudova.

Aktivnom jezičkom praksom u svakodnevnim životnim situacijama dete ovladava raznovrsnom upotrebom govora, spontano ovladava složenim jezičkim komponentama (glasovima, značenjem, sintaksama) i uči za šta i kako da upotrebi jezik.

U kontaktu sa drugima ono razvija KOMUNIKATIVNE (socijalne) funkcije govora. Da bi dete razvilo komunikacijsku prilagodljivost (eksplicitan govor – govor koji je prilagođen sagovorniku i komunikacijskoj situaciji) nužno je praktikovanje svih funkcija govora, posebno onih koje se razvijaju u kontaktu s drugima.

Govorno-dramskom kreativnom radionicom Pričalica kod dece do 3. godine života podstičemo pravilnu artikulaciju i distinkciju glasova, afirmišemo bogaćenje rečnika i gramatički pravilan izgovor. Deci od 3 do 7 godina namenjene su kompleksnije govorno-dramske radionice, u okviru kojih se polazi od neposrednog dečjeg iskustva i trenutnih interesovanja.

Pored pomenutog, ciljevi Pričalice su i sledeći:

  • Podsticanje kreativnosti, svesnog i nesvesnog stvaralaštva
  • Sticanje iskustva u kvalitetnoj, osmišljenoj, svrsishodnoj i pravilnoj komunikaciji
  • Razvijanje i negovanje veštine slušanja
  • Podsticanje dramske aktivnosti dece

Govorno-dramska radionica


N egovanje glasovne kulture, odnosno pravilna artikulacija i diskriminacija glasova, kao i bogaćenje rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora. Deci od 3 do 7 godina su namenjene kompleksne govorno – dramske radionice.

Čuvari osmeha


P sihološke radionice za podsticanje razvoja kroz suočavanje sa promenama u kriznim situacijama, prihvatanje prijatnih i neprijatnih emocija, učenje veština efikasne verbalne/neverbalne komunikacije, načina rešavanja konflikta, razumevanjem vaspitnih postupaka i njihovih efekata.

Jestastvenica


U jestastvenicu, ili kao što drukčije zovu prirodne nauke, spadaju: mineralogija, botanika i zoologija. Sadržaj predmeta smo modernizovali i proširili, pa sada, pored minerologije, botanike i zoologije, što je u neku ruku prirodni svet oko nas, u jestastvenici podstičemo kod deteta upoznavanje i doživljavanje samog sebe, pa kroz to i njegov odnos sa svetom koji ga okružuje. Dodatno smo ovaj predmet začinili i društvenim svetom kojim su deca okružena, a i civilizacijskim tekovinama koje čine neposredno okruženje dece u gradu. Jestastvenicu opisuje Branislav Nušić u svojoj Autobiografiji. Nama se dopalo ime ovog starog predmeta, i, isto tako, ono je neobično i predstavlja izazov deci da ga izgovore, što mu daje dodatnu vrednost.

Sadržaj ove radionice mnogo će vam biti jasniji kad pogledate koje teme obrađujemo:

JESEN: Da vam se predstavim, Moja porodica, Moj vrtić, Zanimanja ljudi – ko šta radi u vrtiću, šta rade moji roditelji, Jesenje nebo noću, Jesen u mom parku, Jesen na pijaci, Insekti, Sadimo lukovice, Jesenje seobe, Pravimo zimnicu

ZIMA: Zimsko nebo noću, Zima u mom parku, Zima na pijaci (južno voće), Drveće zimi (moja jelka), Posmatramo ptice zimi, Životinje u šumi, Rad u slobodno vreme (moj hobi), Zanimanja ljudi

PROLEĆE: Prolećno nebo noću, Proleće u parku, Proleće na pijaci, Prolećni pejsaž, Korenje i izdanci, Sadimo cveće, Šarena jaja, Bebe životinje, Životinje na selu, Moja ulica, Ponašanje u saobraćaju

LETO: Letnje nebo noću, Leto u parku, Leto na pijaci, Letnji cvetovi, Bube u prirodi, Vreme žetve, Blago sa plaže, Životinje u zoološkom vrtu, Moj kućni ljubimac, Ponašanje u saobraćaju (poligon u vrtiću)

Ciljevi ove radionice su da dete razvije svest o sebi, svest o svetu koji ga okružuje i svest o sebi kao delu sveta oko njega. Dete uči čineći i samostalno istražujući. Podstiče se njegova prirodna radoznalost i inicijativa.

Sa decom oko sveta


S a decom oko sveta je multikulturalni program u okviru kojeg se deca upoznaju sa različitim kulturama drugih zemalja širom naše planete. Učimo običaje drugih naroda, geografske zanimljivosti, biljni i životinjski svet.

Takoreći, mi putujemo u daleke zemlje, tamo provodimo neko vreme i aktivno učestvujemo u njihovom životu. Pravimo njihove nacionalne instrumente, maske, igračke, pripremamo njihovu nacionalnu hranu, slušamo njihovu muziku. Svake druge nedelje smo u drugoj zemlji. Od oktobra do jula obiđemo čak 18 zemalja sa svih kontinenata.

Pogledajte video zapise sa radionica

Engleski jezik


N aša školica engleskog jezika prilagođena je deci uzrasta od 3 do 5 i od 5 do 7 godina starosti.

Bazirana je na saznanju da veoma mala deca mogu da nauče strani jezik na sličan način na koji uče maternji jezik.

Učenje treba da se odvija u određenom kontekstu, relevantnom za dete. Iz tog razloga, program rada deci obezbeđuje interesantan kontekst uz pomoć:

  • avanture slonice Eli (deca uzrasta od 3 – 5 godina koja tek počinju da uče engleski)
  • Vudija i Frostija u Zemlji bajki (deca uzrasta od 5 – 7 godina koja su već učila engleski jezik jednu ili dve godine).