Radionice – drugi deo

Zdravi Aladin


C ilj fizičkog vaspitanja kod dece predškolskog uzrasta je da u sistemu celokupnog vaspitanja doprinosi celovitom razvoju ličnosti. Ovo se pre svega odnosi na razvoj fizičkih, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. S druge strane, pravilnom usmerenom fizičkom aktivnošću se radi na očuvanju i razvijanju zdravlja.

Radionica Zdravi Aladin podrazumeva poligon prepreka koje deca savlađuju. Ovi poligoni su prilagođeni biološkoj starosti dece. Pre svega su usmereni na razvoj koordinacije, shvaćene kao sposobnosti brzog, ekonomičnog i svrsishodnog rešavanja složenih zadataka, odnosno brzog prilagođavanja kretanja na promenjene uslove spoljašnje sredine. Zadaci koji su u poligonu postavljeni pred decu vezani su za: motoričko prilagođavanje, ravnotežu, razlikovanje pokreta, reakciju na zvučne nadražaje.

Deca prelaze poligon i usmeravanjem instruktora uče da izvedu određeni pokret uz najmanju prostorno vremensku grešku, odnosno sa najvećim stepenom tačnosti, najmanjim utroškom energije i što kraćim trajanjem pokreta. U radioicu su takođe uvršćene i korektivne vežbe. Sve se izvodi uz muzički podsticaj. Osim što je deci ova radionica zabavna, jer njihovo telo traži tu vrstu izazova, stimulacijom i pospešivanjem njihovog motornog razvoja utiče se i na razvoj drugih funkcija organizma, koje naizgled nisu u direktnoj korelaciji sa pokretom, kao što su razvoj govora, sticanje samouverenosti, razvoj fine motorike i orijentacije, koji omogućava pisanje, crtanje i sl.

Svilen konac


Ukulturivanje


C iljevi ove radionice uklapaju se svakodnevne aktivnosti i sadržaje vaspitno-obrazovnog rada sa malom decom. Teme se razlađuju u okviru škole lepog ponašanja kao zadate situacije. Kroz igranje uloga deca interiorizuju socijalno prihvatljive oblike ponašanja.

Svaka situacija se organizuje na dva plana – kao dobro i kao rđavo ponašanje, i u tim igranjima suprotnosti deca mogu da izaberu jedno od dva rešenja problem situacije. Kroz dalju razradu priče, deca uviđaju posledice određenog oblika ponašanja.

Zvrkasta zvukotvornica


Dete i muzika

D ete okruženo muzikom u najranijem uzrastu ima bolju koncentraciju, memoriju, rezonovanje, sposobnost učenja i pokazuje veću kreativnost.

Dokazano je da deca koja rano počnu sa muzičkom edukacijom imaju jače samopouzdanje, samopoštovanje i lakše socijalno prilagođavanje.

Razvijajući muzičke veštine, dete takođe razvija govor, koordinaciju pokreta, apstraktno mišljenje i rezonovanje i ostale komponente intelektualnog i emotivnog rasta.

CILJEVI I AKTIVNOSTI RADIONIOCE: Razvoj unutrašnjeg i spoljnog sluha, razvoj muzičke memorije, vokalni razvoj, dramski izražaj, socijalni razvoj i uvežbavanje hora i izvođenje autorskih pesama.

EKO radionice


Ciljevi naših ekoloških radionica:

 • razvijanje i usvajanje navika zdravog življenja
 • razvijanje i jačanje ekološke svesti putem sadržaja
 • upoznavanje dece sa posledicama štetnog ophođenja prema životnoj sredini
 • upoznavanje dece sa potencijalima životne sredine i značajem očuvanja životne i radne sredine

Ja živim zdravo, a ti?

1. moje telo:

Higijena, pravilna i nepravilna nega, značaj sporta i rekreacije, šta sve moje telo može, šta sve mogu moja čula, poroci i bolesti zavisnosti, zdrava hrana, samostalno pripremanje zdrave hrane, nepravilna ishrana – (brza hrana, slatkiši – posledice), pravilan ritam hranjenja, lanac ishrane.

2. moj vrtić

Održavanje higijene vrtića, odlaganje garderobe i obuće, odlaganje igračaka i materijala, pravila eko.ponašanja, šta sve mogu u našem dvorištu, naša trešnja, šljiva – promene u prirodi, godišnja doba, naša kućica za ptice, naš ljubimac – pravilno ophođenje prema kućnim ljubimcima.

3. moja okolina

Voda – dobar sluga, ali loš gospodar, zagađivači vode, rezerve čiste vode, zašto pijemo flaširanu vodu, vatra, energija budućnosti, sunce – štetno izdravo, prirodna bogatstva, živa i neživa priroda, zagađivači životne sredine, urbano živjenje – prednosti i mane, kućni aparati.

Naša bašta

Jedan od osnovnih ciljeva našeg projekta jeste pokretanje vrtića sa sopstvenom baštom, gde su i deca i odrasli aktivni u pripremi, kultivisanju i proizvodnji organski zdrave hrane i u skladu s tim i afirmisanja zdrave ishrane.

U vremenu u kom živimo, suočeni smo sa ekspanzijom štetnih posledica savremenog načina života, gde je jedan bitan segment života u velikoj meri ugrožen – naša ishrana.Poremećaji ishrane i štetnih navika koje se usvajaju na najranijim uzrastima se akumuliraju i vremenom postaju prihvatljiv porodični model koji se prenosi na sledeće generacije. Mi duboko verujemo u opravdanost potrebe za edukacijom male dece i njihovih roditelja o štetnosti posledica nepravilne ishrane, kao i u opravdanost aktivnog uključivanja u proces proizvodnje zdrave hrane.

U ovakvim uslovima deca stiču znanje i veštine o proizvodnji organski zdrave hrane, a time i razvijaju navike i svest o pravilnom ophođrnju prema sopstvenoj ishrani. Verujemo u plastičnost dečjih interesovanja na ranom uzrastu i mišljenja smo da će dete sledeći prirodu, ovde stečena znanja i umeća reflektovati i van konteksta vrtića, što će im obezbediti kvalitetniji život u budućnosti. Edukujući decu ovakvim sadržajima, edukujemo i njihove porodice, time doprinosimo ublažavanju čovekovog nepravilnog odnosa prema ishrani, prema prirodi i životu uopšte. Podršku i logistiku ovom projektu pružaju eminentni stručnjaci iz oblasti zdrave hrane, profesori Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, pod supervizijom dr Branislava Zlatkovića, profesora za tehnologiju gotove hrane i poznavanje prehrambenih proizvoda.

Sunčeva kasica-prasica

Ovaj program osmišljen je tako da deca steknu osnovna znanja o vrstama energije i načinu njihove uštede, da razviju svest o značaju racionalnog odnosa prema energiji. Program razvija svest dece o vezi između energije i prirodne sredine, kao i o zaštiti životne sredine.

Osnovnu karakteristiku programa čini sklad teorijskog i praktičnog koncepta, edukacije i primene energetski racionalnog ponašanja u konkretnoj situaciji – u vrtiću i kod kuće.

Program je podeljen na tri celine:

 • Energija
 • Energetska efikasnost
 • Ekologija

Tata mata šah


Ruka ruci


V ršnjačka medijacija je oblik konstruktivnog rešavanja sukoba putem dijaloga među vršnjacima. Cilj programa je obuka predškolaca da ovladaju metodama vršnjačke medijacije i tako sami postanu medijatori za sukobe koji nastaju među njihovim vršnjacima.

Etape u medijaciji su:

 • međusobno poštovanje,
 • neprekidanje druga dok govori,
 • pričanje iz JA pozicije,
 • aktivno slušanje,
 • prepričavanje,
 • brainstorming ideja kako prevazići nastali sukob,
 • kritički osvrt na ponuđena rešenja,
 • odabir pravog rešenja

U toku obuke, osim navedenih koraka medijacije, predškolci prolaze i kroz radionice aktivnog slušanja, empatije, razumevanja tuđih potreba, prirodi i prirodnosti sukoba, prihvatanja različitosti, odlaganja primarnog zadovoljstva zarad višeg cilja.